Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

Opiekun w Gminnym Klubie Dziecięcym „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym - 1/2 etatu

Jednostka ogłaszająca
Gminny Klub Dziecięcy "Zielone Jabłuszko" w Piotrkowie Pierwszym
Data ogłoszenia
2020-09-07
Termin składania dokumentów
2020-09-14
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie: zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.),

Wymagania związane ze stanowiskiem

1)     wymagania formalne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych; korzystanie z pełni praw publicznych; nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe; nieposzlakowana opinia; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

2)     wykształcenie: zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.),

3)     staż pracy i doświadczenie zawodowe: zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.),

4)     umiejętności psychospołeczne: wysoka kultura osobista, odporność psychiczna, samodzielność, obowiązkowość i odpowiedzialność,

5)     zakres wiedzy fachowej związanej ze stanowiskiem objętym naborem: znajomość przepisów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

6) inne: Opiekunem w Gminnym Klubie Dziecięcym może być osoba, która:

a) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

c) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

d) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

e) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

O stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoba taka musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagania dodatkowe:

1) umiejętności praktyczne: umiejętność pielęgnacji małego dziecka, zdolności manualne, plastyczne, muzyczne,

2) umiejętności psychospołeczne: kultura osobista, umiejętność pracy w zespole

3) inne wymagania: kreatywność, empatia, zaangażowanie, elastyczność.

Zakres obowiązków

Zakres zadań na stanowisku opiekun w Gminnym Klubie Dziecięcym „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym:

1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej nad dziećmi,

2) opieka nad dziećmi w Gminnym Klubie Dziecięcym,

3) opracowywanie i realizacja programu edukacyjnego,

4) przygotowywanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci,

5) dbanie o wszechstronny rozwój dzieci, pobudzanie dzieci do aktywności,

6) współpraca ze specjalistami mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dzieci,

7) wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu karmienia, mycia, układania do snu, przewijania itp.,

8) wychowawcze oddziaływanie na dzieci podczas trwania codziennych czynności,

9) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych z poszanowaniem różnorodności,

10) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi, rozwoju dzieci, sprawowania opieki, wychowania i procesu edukacyjnego dzieci.

Wymagane dokumenty

1) zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z naborem na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jabłonna oraz klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - opatrzone własnoręcznym podpisem wraz z datą złożenia;

2)  list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem;

3) kwestionariusz osobowy kandydata - opatrzony własnoręcznym podpisem wraz datą jego wypełnienia;

4) oświadczenie kandydata o:

a) pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wzór oświadczenia dostępny do pobrania na stronie internetowej urzędu oraz BIP.

5) oświadczenie zawierające informację, iż kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

6) oświadczenie zawierające informację, iż kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd albo informację o braku takiego obowiązku,

7) dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie: kserokopia dyplomu, kserokopia świadectwa, albo kserokopie innych dokumentów wystawionych wg odrębnych przepisów;

8) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje – kserokopie: zaświadczeń, albo certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, albo innych formach kształcenia dorosłych, kserokopie uprawnień, itp.;

9) dokumenty poświadczające staż pracy i doświadczenie zawodowe - kserokopie świadectw pracy w przypadku zakończonych okresów zatrudnienia albo zaświadczenia od obecnego pracodawcy w przypadku nie zakończonego stosunku pracy, kserokopie dokumentów poświadczających odbycie wolontariatu,

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów oraz zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w klubie dziecięcym.

Dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej należy składać bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dodatkowe dane i informacje nie podlegają ocenie.

Wzór dokumentu, o którym mowa w pkt: 1, 3 i 4 jest do pobrania w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna pod adresem ( https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl)

Warunki pracy

1) Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na stanowisku opiekuna w Gminnym Klubie Dziecięcym „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym w ramach projektu „Wspieramy mamy w gminach powiatu świdnickiego i powiatu lubelskiego” w wymiarze ½ etatu.

2) praca z dziećmi do lat 3,

3) kontakty z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci uczęszczającymi do Gminnego Klubu Dziecięcego,

4) praca w siedzibie Gminnego Klubu Dziecięcego oraz poza nim (delegacje, szkolenia), praca z monitorami ekranowymi;

5) praca wiążąca się z zaangażowaniem czasowym i zadaniowym oraz odpowiedzialnością;

6) praca indywidualna i zespołowa.

7) miejsce pracy w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. winda)

8) w budynku znajduje się toaleta przystosowana dla wózków inwalidzkich.

Wynagrodzenie w okresie do 28 luty 2022 roku współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wspieramy mamy w gminach powiatu świdnickiego i powiatu lubelskiego”

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Klubie Dziecięcym „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym, Piotrków Pierwszy 105 w godzinach 8.00-15.00 albo drogą pocztową  wskazany adres.

Wymóg dla składanych dokumentów aplikacyjnych,  to  zamknięta  koperta z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Klubie Dziecięcym „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym (½ etatu).

Gminny Klub Dziecięcy „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym

Piotrków Pierwszy 105

23-114 Jabłonna

Termin  składania  dokumentów  określa  się  na dzień
14.09.2020 r. do godziny 15:00.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym wyżej  terminie nie będą rozpatrywane.  O zachowaniu  terminu  decyduje data wpływu do  Gminnego Klubu Dziecięcego, a nie data nadania.

Nie przyjmuje się dokumentów nadesłanych drogą elektroniczną.

Uwagi

O dalszych etapach naboru  kandydaci zostaną  powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jabłonna (www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl).

Dokumenty aplikacyjne niewybranych kandydatów po zakończonej procedurze naboru są do odebrania w siedzibie Gminnego Klubu Dziecięcego „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie Pierwszym w ciągu 60 dni od dnia zakończenia naboru na dane stanowisko. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych w ww. terminie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marcin Pastuszak
Dodano do BIP dnia 07-09-2020 09:34:12