Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłonna

Logo - Urząd Gminy Jabłonna

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Urząd Gminy Jabłonna mieści się w trzech budynkach, które nie są w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściach do budynków nie ma podjazdów ułatwiających wejście do budynku, do jednego z budynków prowadzą schody, przy których zamontowana jest poręcz.

Przy głównym budynku Urzędu Gminy wydzielone zostało miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących 

Urząd Gminy Jabłonna uprzejmie informuje, że ustawa o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) wprowadziła nowe sposoby komunikowania się osób niesłyszących lub słabo słyszących z urzędami administracji publicznej.

W związku z powyższym Urząd Gminy Jabłonna rozszerza katalog usług umożliwiających osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z Urzędem Gminy Jabłonna. Do dyspozycji osób niesłyszących lub słabo słyszących jest obecnie 5 następujących sposobów kontaktu z naszym urzędem, można:

  1. napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek;
  2. wysłać maila na adres e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl;
  3. wysłać faks na numer faksu: 81 561 00 65; 
  4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 81 561 05 70;
  5. skontaktować się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

 

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo do skorzystania z:

  1. usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Usługa ta jest realizowana na wniosek, który musi zostać przekazany do Urzędu Gminy Jabłonna co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą  (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

- pisemnie na adres: Urząd Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek;

- mailem na adres e-mail: gmina@jablonna.lubelskie.pl;

- faksem na numer faksu: 81 561 00 65.

Skorzystanie z usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.),

  1. przy pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy Jabłonna.
    Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.